Sąlygos ir nuostatos

Paskutinį kartą atnaujinta: 1 gruodis, 2020

Šios sąlygos ir nuostatos (toliau – Sąlygos, Sąlygos ir nuostatos) apibrėžia Jūsų ryšį su http://www.fastheroes.com interneto svetaine (toliau – Paslauga), kurią valdo Makedonijos universiteto Švietimo ir socialinės politikos fakultetas, 156 Egnatia Str., P.C.54636, Salonikai, Graikija (toliau – Universitetas, mes, mūsų, mus).

Prieš naudodamiesi Paslauga, perskaitykite šias Sąlygas ir nuostatas.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo Jūsų sutikimo su šiomis Sąlygomis ir jų laikymosi. Šios Sąlygos galioja visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems asmenims, kurie turi prieigą prie šios Paslaugos arba ja naudojasi.

Turėdami prieigą ir naudodamiesi Paslauga sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors šių Sąlygų dalimi, naudotis Paslauga negalite.

Interneto svetainės turinys

Interneto svetainė ir jos turinys daugiausia, bet neapsiribojant joje pateikiama informacija ir animacijomis, nepakeičia ir nėra skirta pakeisti kvalifikuotą mediko konsultaciją. Kilus su sveikata susijusioms problemoms, patarimo reikėtų kreiptis į registruotą medicinos priežiūros specialistą. Nepaisant didžiausių pastangų atnaujinti turinį ir užtikrinti, kad jis būtų kaip įmanoma tikslesnis, Universitetas negarantuoja turinio pagrįstumo.

Pirkiniai

Jei naudodamiesi Paslauga pageidaujate įsigyti produktą ar paslaugą (toliau – Pirkiniai), mes galime paprašyti Jūsų tam tikros su Pirkinio įsigijimu susijusios informacijos, neapsiribojant kredito kortelės numeriu, kredito kortelės galiojimo laiku, atsiskaitymo adresu ir pristatymo informacija.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (i) mokėdami už Pirkinius turite įstatymais pagrįstą teisę naudotis bet kokia (-iomis) kredito kortele (-ėmis) ar kitu (-ais) mokėjimo būdu (-ais), o (ii) Jūsų mums pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

Pateikdami tokią informaciją suteikiate mums teisę perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, siekiant supaprastinti Pirkinių įsigijimą.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atmesti arba atšaukti Jūsų užsakymą dėl priežasčių, kurios apima (bet neapsiriboja): produkto ar paslaugos prieinamumą, aprašymo arba produkto ar paslaugos kainos, užsakymo klaidas ar kitas priežastis.

Mes pasiliekame teisę atmesti arba atšaukti Jūsų užsakymą, jei įtariame sukčiavimą arba neteisėtą ar nelegalų sandorį.

Prekių prieinamumas, klaidos ir netikslumai

Mes nuolat naujiname mūsų siūlomus su Paslauga susijusius produktus, informaciją ir paslaugas. Mūsų teikiamos Paslaugos produktai ar paslaugos gali būti netinkamai įkainoti, netiksliai aprašyti arba neprieinami. Gali būti, kad mums nepavyko laiku atnaujinti informacijos apie Paslaugą reklaminėse ar kitose interneto svetainėse.

Mes negalime garantuoti ir neužtikriname jokios informacijos, įskaitant kainas, produktų nuotraukų, specifikacijų, prieinamumo ir paslaugų, tikslumo ar užbaigtumo. Mes pasiliekame teisę keisti arba atnaujinti informaciją bei taisyti klaidas, netikslumus ar informacijos praleidimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Konkursai, loterijos ir akcijos

Paslaugoje skelbiamiems konkursams, loterijoms ar kitokioms akcijoms (kartu toliau vadinamoms Akcijomis) gali būti taikomos atskiros, su šiomis Sąlygomis nesusijusios taisyklės. Jei dalyvaujate Akcijose, peržiūrėkite atitinkamas taisykles bei mūsų Privatumo politiką. Jei Akcijos taisyklės nesutampa su šiomis Sąlygomis, galioja Akcijos taisyklės.

Turinys

Naudodamiesi mūsų Paslauga galėsite skelbti, susieti, laikyti, dalintis ir kitaip naudoti tam tikrą informaciją, tekstą, grafinį dizainą, nuotraukas, vaizdo įrašus bei kitą medžiagą (toliau – Turinį). Jūs esate atsakingi už Turinį, kurį skelbiate Paslaugoje, jo teisėtumą, patikimumą ir tinkamumą.

Skelbdami Turinį Paslaugoje suteikiate mums teisę ir leidimą naudoti, modifikuoti, viešai atkurti ir rodyti, kopijuoti bei platinti tokį Turinį pasitelkiant šią Paslaugą. Jums lieka bet kokios ir visos su Jūsų pateiktu, paskelbtu ar rodomu Turiniu susijusios teisės, o Jūs esate atsakingi už tokių teisių apsaugojimą. Jūs sutinkate, kad su šiuo leidimu mes įgyjame teisę suteikti kitiems Paslaugos naudotojams prieigą prie Jūsų Turinio ir naudoti tokį Turinį laikantis šių Sąlygų:

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (i) Turinys yra Jūsų (priklauso Jums) arba Jūs turite teisę jį naudoti bei suteikiate mums teises ir leidimą, aprašytą šiose Sąlygose, ir (ii) kai skelbiate Turinį Paslaugoje arba naudodamiesi Paslauga, nepažeidžiate privatumo, viešinimo, autorių teisių ir jokių kitų bet kokio asmens teisių.

Paskyros

Kurdami paskyrą mūsų interneto svetainėje visada turite pateikti tikslią, išsamią ir naujausią informaciją. Priešingu atveju pažeisite Sąlygą ir Jūsų paskyra, sukurta mūsų Paslaugoje, gali būti nedelsiant pašalinta.

Jūs prisiimate atsakomybę už savo slaptažodžio, kurį naudojate jungdamiesi prie Paslaugos ir vykdydami bet kokias užduotis ar atlikdami veiksmus, reikalaujančius nurodyti slaptažodį, apsaugojimą nepriklausomai nuo to, ar slaptažodis sukurtas naudojantis mūsų Paslauga, ar trečiųjų šalių paslaugomis.

Jūs sutinkate neatskleisti savo slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai. Pastebėję bet kokius saugos pažeidimus ar neteisėtą naudojimąsi Jūsų paskyra, turite nedelsdami mus informuoti.

Kaip vartotojo vardo negalite naudoti kito asmens vardo ar įmonės pavadinimo, tokio pavadinimo, kurio teisėtai negalima naudoti, taip pat jei teisės į tokį pavadinimą ar prekės ženklą priklauso kitam asmeniui arba įmonei, o Jūs nesate įgaliotas jomis naudotis, arba jei pavadinimas yra įžeidžiantis, vulgarus ar nepadorus.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų Paslaugoje galite matyti nuorodas į trečiųjų šalių interneto svetaines ar paslaugas, kurių Universitetas nevaldo ir kurios jam nepriklauso.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokį trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, sukeltus, galimai sukeltus ar susijusius su turinio, prekių arba paslaugų, kurios yra teikiamos tokiose interneto svetainėse arba paslaugose, naudojimu ar pasitikėjimu jomis.

Mes labai skatiname Jus perskaityti visų lankomų trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų sąlygas ir nuostatas bei privatumo politiką.

Paskyros pašalinimas

Mes galime nedelsdami pašalinti Jūsų paskyrą arba sustabdyti jos naudojimą be išankstinio perspėjimo ar įsipareigojimų, dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant Sąlygų pažeidimu.

Pašalinus paskyrą Jūs iš karto netenkate teisės naudotis Paslauga. Jei norite pašalinti savo paskyrą, galite paprasčiausiai nustoti naudotis Paslauga.

Atsakomybės apribojimas

Universitetas, jo direktoriai, darbuotojai, partneriai, rėmėjai, agentai, tiekėjai ar filialai jokiais atvejais nėra atsakingi už jokių netiesiogių, netyčinių, specialiųjų, pasekminių ar baudinių nuostolių atlyginimą, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, duomenų, naudojimo, prestižo ar kitų nematerialių nuostolių atlyginimą, kai tokie nuostoliai buvo patirti dėl (i) Jūsų turimos prieigos ar naudojimosi Paslauga arba nesuteiktos prieigos ar nesinaudojimo Paslauga; (ii) bet kokio trečiosios šalies elgesio ar turinio, skelbiamo Paslaugoje; (iii) bet kokio turinio, gaunamo naudojantis Paslauga ir (iv) neleistinos prieigos prie Jūsų pateikiamos informacijos ar turinio, jo naudojimo ar keitimo, nepriklausomai nuo to, ar tokie veiksmai yra susiję su garantijos, sutarties, civilinės teisės pažeidimu (įskaitant aplaidumą) ar bet kokios kitos teisinės teorijos nesilaikymu ir nepriklausomai nuo to, ar mums buvo pranešta apie tokių nuostolių tikimybę, ir net jei naudojamos teisių gynimo priemonės nepasiekė pagrindinio tikslo.

Pareiškimas dėl atsakomybės atsisakymo

Naudodamiesi Paslauga prisiimate visą su tuo susijusią riziką. Paslauga teikiama TOKIA, KOKIA YRA ir tuomet, kai ji PRIEINAMA. Paslauga teikiama nesuteikiant jokių tiesiogiai išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant numanomomis perkamumo, tinkamumo numatytai paskirčiai, nepažeidžiamumo ar naudojimo laiko garantijomis.

Universitetas, jo filialai, dukterinės bendrovės, partneriai, rėmėjai ir licencijų turėtojai negarantuoja, kad a) Paslauga bus teikiama be pertrūkių, saugiai ar bus prieinama bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, b) bus pataisytos bet kokios klaidos arba defektai, c) teikiama Paslauga neturės virusų ar kitų žalingų sudedamųjų dalių, arba d) rezultatai, gauti naudojantis Paslauga, atitiks Jūsų reikalavimus.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šioms Sąlygoms ir jų sudarymui galioja kompetentingų Salonikų (Graikija) teismų įstatymai, neatsižvelgiant į prieštaraujančias įstatymų nuostatas.

Mūsų nesugebėjimas užtikrinti bet kokių šiose Sąlygos aprašytų teisių ar nuostatų nėra laikomas tokių teisių atsisakymu. Teismui pripažinus, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra negaliojanti arba neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų nuostatos lieka galioti. Šios Sąlygos sudaro visą sutartį, sudarytą su Jumis dėl mūsų Paslaugos teikimo, ir pakeičia bei papildo visas ankstesnes sutartis, kurias galėjome sudaryti su Jumis dėl Paslaugos teikimo.

Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti arba modifikuoti šias Sąlygas. Jei pakeitimas yra esminis, stengsimės apie naujų sąlygų įsigaliojimą pranešti bent prieš 30 dienas. Esminį pakeitimą apibrėžiame savo nuožiūra.

Jei įsigaliojus tokiems pakeitimams toliau jungsitės ir naudositės mūsų Paslauga, laikysime, kad sutinkate su pakeistų sąlygų įsigaliojimu. Jei su naujomis sąlygomis nesutinkate, nustokite naudotis Paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, susisiekite su mumis.

DALYVAUK

APIE

SUSIPAŽINK SU HEROJAIS

KAMPANIJOS ĮGYVENDINIMAS

BENDRUOMENĖ

SOCIALINIAI TINKLAI
NUPIRKTA!
NEPAKANKA MONETŲ!
NEPAKANKA DEIMANTŲ!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software